Experti naší společnosti vydají povolení k výjezdu ze silnice k místu zákazníka, dokončí veškerou práci pro vygenerování potřebného balíku dokumentů a projdou schvalovacími fázemi.

Nezřídka vzniká potřeba přístupových cest tehdy, když bylo provedeno zaměření pozemku s přestupky, nebo nebyla parcela řádně evidována nebo vznikla situace při dělení parcely. Zpočátku by kongresy měli organizovat zástupci místní správy v procesu formování území.

Za zorganizování nezákonného sjezdu může být uložena pokuta a bude vyžadována její likvidace prostřednictvím soudních orgánů. Také vedoucí úseku silnice, ke kterému se připojujete (pokud mluvíme o federálních dálnicích), má právo takové příjezdové cesty zbourat. Naši specialisté vám pomohou vyhnout se takovým negativním důsledkům. Vypracujeme právně způsobilou žádost a projdeme za vás řízením o vydání povolení. Zaručujeme pozitivní výsledek.

Naše služby:

Získání technických specifikací – od 30000 XNUMX rublů.

Povolení opustit silnici mimo federální dálnice – od 90000 XNUMX rublů.

Jak získat povolení k výjezdu ze silnice na pozemek?

 • Prostudujte si pozemkovou dokumentaci. Musí být řádně zapsány, parcela musí být zapsána v katastru, mít přidělené číslo atp.
 • Zkontrolujte, zda je možné uspořádat přístupové cesty. Faktem je, že musí splňovat legislativu územního plánování a další normy.
 • Musíte mít v ruce list vlastnictví. Bez něj nebude možné získat povolení k výjezdu z komunikace na pozemek.
 • Napište odvolání na okresní správu, které vámi označený pozemek patří. Žádost obvykle posuzuje výbor pro správu nemovitostí.
 • Pokud je vytvořen sjezd z federální dálnice, musí být podána petice silničnímu oddělení, které obsluhuje tuto silnici.
 • Žádost musí být podána písemně. Označuje žádost o schválení výjezdu na vedlejší komunikaci k vašemu pozemku.
 • V aplikaci uveďte kompletní informace o webu včetně adresy, umístění, katastrálního čísla a dalších údajů.
 • Pokud jde o federální dálnice, lze odvolání podat oběma úřadům najednou. Dále budete jednat v závislosti na odpovědích.

Co dalšího je potřeba k uspořádání výjezdu ze silnice na místo?

Kromě povolení sjezdu z komunikace na pozemek je nutné zpracovat projekt na zřízení příjezdových komunikací, který schválí oprávněné orgány. Poté požádejte o vypracování technických podmínek, které bude nutné při pořádání sjezdu dodržet. Tato dokumentace specifikuje nezbytné podmínky pro vytvoření volného přístupu pro hasičské a zdravotnické služby na pozemek, jakož i schopnost obsluhovat lineární zařízení umístěná v blízkosti.

Pouze licencovaná organizace má právo provádět stavební práce. Je důležité zajistit bezpečnost při provozu příjezdových komunikací. Veškeré podrobnosti a podrobnosti týkající se získání povolení získáte od specialistů naší společnosti. Převezmeme veškeré přípravné práce, komunikaci s úředníky a další činnosti směřující k vydávání povolení ke stavbě silnice.

Jak koordinovat výjezd z federální dálnice na místo?

Napojení pozemku na stávající silniční síť formou federální dálnice musí být dohodnuto s vlastníkem takové komunikace. Obvykle je to Rosavtodor nebo Mosavtodor. Po obdržení povolení od takových organizací můžete začít organizovat rampu na web. Abyste pochopili, co budou muset úřady pro schválení projít, musíte zjistit, kdo trasu vlastní.

 1. Federální silnice mohou patřit nejen Mosavtodoru, ale také FUAD „Střednímu Rusku“.
 2. Pokud jde o zpoplatněné silnice na federální úrovni, budete muset požádat o schválení skupinu Avtodor.

Povolení ke stavbě rampy můžete získat zasláním žádosti na jedno z těchto oddělení. V žádosti musíte požádat o technické podmínky pro uspořádání příjezdové cesty. Přílohou jsou vlastnické listy k pozemku, technický plán úseku spolkové dálnice, kde bude sjezd vytvořen, zdůvodnění nemožnosti vjezdu na území po komunikacích jiného významu a další dokumentace.

ČTĚTE VÍCE
Kdy zalévat rajčata dusičnanem vápenatým?

Po vypracování technických podmínek můžete vypracovat návrh kongresu. Dělají to zástupci specializovaných organizací. Při zpracování projektové dokumentace se berou v úvahu požadavky norem a stavebních předpisů. Projekt bude muset být také koordinován s vlastníkem federální dálnice. A teprve po absolvování této etapy dostanete povolení k uspořádání kongresu.

Kromě toho může být vyžadována koordinace s dopravní policií. Zde je vyřešen problém instalace značek upozorňujících na přítomnost východu. Při výběru místa setkání je potřeba zohlednit dostupnost nemovitosti (žádná by neměla být) a příznivý terén. To se provádí před podáním žádosti o technické podmínky.

Pozemkoví právníci z Geobureau vám pomohou pochopit situaci a provést požadované souhlasy. Shromáždíme potřebné dokumenty, najdeme majitele dráhy a podáme odvolání. Naši odborníci se ujmou přípravy projektu a jeho schválení autorizovanou osobou.

Jak koordinovat přístup na pozemek z místní komunikace?

Pokud zorganizujete rampu na místo bez potřebných schválení, bude povinna ji demontovat. Proto je nutné projít více úřady a získat povolení, aby bylo možné sjezd postavit v souladu se zákonem. Nejjednodušší je koordinace napojení lokality na místní a meziměstské komunikace. Ale i v tomto případě budete muset strávit spoustu času.

V tomto případě je třeba získat povolení k uspořádání kongresu od okresního úřadu. Postupuje se prostřednictvím přípravy technických podmínek pro napojení na místní komunikaci. Pro jejich získání je třeba kontaktovat vlastníka komunikace (správu) se žádostí a balíkem dokumentů:

 • titulní papíry pro stránky a nemovitosti;
 • technický plán části komunikace, kde je vytvořen sjezd;
 • souřadnice a nákres pozemku, ke kterému bude silnice přiléhat;
 • název a složení nemovitých objektů na území;
 • další zákonem vyžadovaná dokumentace.

Administrace poskytne přesný seznam dokumentů. Pokud nepředložíte potřebné doklady nebo uděláte chybu v přihlášce, technické podmínky nebudou vydány. Proti nedůvodnému zamítnutí se lze odvolat u soudu. Abyste zajistili, že schválení proběhne bez zvláštních obtíží, požádejte si před odesláním odvolání o podporu specializované právníky.

Ve fázi přípravy žádosti a balíčku dokumentů je vhodné seznámit se s veřejnou katastrální mapou. Zde bude uveden přesný vlastník silnice sousedící s vaším místem (okresní nebo místní správa). Vědět, které agentuře podat žádost, vám pomůže vyhnout se plýtvání časem. Nebo si můžete vyžádat informace o majiteli vozovky na magistrátu.

Naši právníci Vám pomohou řádně se připravit na schválení sjezdu, shromáždí potřebné papíry a vypracují odvolání. V případě potřeby podáme žádost a získáme technické specifikace. K tomu stačí podepsat plnou moc k zastupování vašich zájmů. Proti nezákonnému zamítnutí se zaručeně odvoláme u soudu.

Jak získat povolení vjet na polní cestu?

Povolení vjet na polní cestu se vydává v souladu s územním plánem Ruské federace. Formalizuje se písemně, pokud je předložen kompletní balíček dokumentů a žádost autorizovanému orgánu (jehož je vlastníkem silnice, ze které se sjíždí). Chcete-li získat povolení, musíte připravit a schválit návrh kongresu. Projekt bude podroben kontrole, pokud bude splňovat požadavky občanského zákoníku Ruské federace a federální legislativy.

Podle projektu musí mít sjezd ze silnice na polní cestu zpevněný povrch od místa křižovatky a ve vzdálenosti stanovené technickými předpisy. Před přípravou projektové dokumentace musíte získat technické specifikace a promyslet posloupnost akcí:

 • vypracování hlavního plánu napojení na dálnici;
 • příprava seznamu sdělení potřebných k vytvoření kongresu;
 • kontrola možnosti připojení k základnímu nátěru;
 • potvrzení o technickém stavu vozovky apod.
ČTĚTE VÍCE
Jak dlouho může novorozenec ležet v lehátku?

Chcete-li získat povolení, budete muset kontaktovat vlastníka komunikace (okresní správa, Rosavtodor nebo jiné odbory). Může být nutné některé dokumenty koordinovat se Státní inspekcí bezpečnosti provozu, síťovými organizacemi a Centrem řízení dopravy.

Když je projekt připraven, je třeba jej a žádost podat oprávněným orgánům. V odvolání se uvádí:

 • souřadnice budoucího kongresu;
 • účel polní cesty;
 • že je dodržován zákon;
 • důvody pro získání povolení;
 • žádost o schválení.

Povolení bude obsahovat technické požadavky pro budoucí kongres. Jsou povinné. Také připojení základního nátěru k vozovce musí být provedeno v přísném souladu s projektem. Pokud budete jednat bez koordinace postupu s vlastníkem komunikace, sjezd bude demontován.

Povolení se vydává na dobu určitou, po kterou jsou povoleny práce na organizaci kongresu. Obvykle je prvním krokem zhotovení hliněné hráze, aby bylo možné použít základní nátěr, a zbývající čas na položení tvrdého povrchu vyžadovaného zákonem. Naši právníci vám pomohou získat povolení a poradí s jeho žádostí.

Na čí náklady se provádí výstavba sjezdu ze silnice na samostatný úsek?

Podle článku 35 spolkového zákona č. 257-FZ se projektování a výstavba soukromých komunikací provádí na náklady developera. Pokud je pořádán kongres pro vlastní pozemek, pak majitel takového pozemku přiděluje peníze na přípravu projektu, kolaudace a vlastní výstavbu samostatně. Kromě toho mohou být peníze vyžadovány k provedení jiné práce:

 • organizace bezpečnosti provozu;
 • drenáž (pokládání potrubí, vytváření kanálů);
 • provádění technických předpisů.

Tyto náklady nesou i osoby, v jejichž zájmu je sjezd z komunikace vytvořen. V praxi seznam dodatečných prací závisí na situaci a zahrnuje:

 • instalace značek;
 • organizace drenážního systému;
 • vytvoření zrychlovacího pruhu;
 • instalace plotů;
 • pokládka potrubí a další činnosti.

Je však třeba upřesnit, že náklady nejdou pouze na majitele, ale konkrétně na osobu, která sjezd pořádá. To může vyžadovat nájemce nebo jiný uživatel webu.

Na stavbu rampy na místo budete muset vyčlenit finanční prostředky z vlastních peněz. Organizace příjezdové komunikace leží na bedrech místní správy. Ta také přiděluje finance z rozpočtu. Za určitých okolností je možné náklady na výstavbu rampy uložit samosprávám soudně, ale tato varianta je nepravděpodobná.

Nabízí se možnost snížit finanční zátěž jednoho vlastníka. Můžete si spočítat celkové náklady na organizaci sjezdu a další práce a poté rozdělit náklady mezi několik vlastníků. Mohou to být jak majitelé přilehlých pozemků, tak majitelé nemovitostí nacházejících se na stejném místě.

Právníci naší společnosti Vám pomohou kvalifikovaně se připravit na organizaci kongresu. Sestavíme seznam nutných prací, připravíme dohodu o společné platbě, případně další dokumenty, které sníží náklady.

Jak napadnout zamítnutí povolení opustit silnici na pozemek?

Napadat by se mělo pouze neodůvodněné odmítnutí nebo zamítavé rozhodnutí, jehož důvody jsou v rozporu se zákonem. Pokud jste byli odmítnuti z důvodu neúplného balíčku dokumentů, nesprávně vypracované žádosti nebo nedostatku potřebných schválení, musíte porušení napravit a znovu podat žádost. Po obdržení rozhodnutí autorizovaného orgánu byste se měli seznámit s uvedenými důvody. Dále máte dva způsoby, jak problém vyřešit:

 1. Připravte reklamaci a odešlete ji agentuře, která vydala zamítavé rozhodnutí;
 2. Nebo se okamžitě obraťte na soud s žalobním návrhem a prohlašujte odmítnutí za nezákonné.
ČTĚTE VÍCE
Jak krmit maliny a rybíz v červnu?

V prvním případě je pravděpodobnost splnění požadavků uvedených v žalobě nízká. Budou schváleny, pokud doložíte další důkazy o možnosti zorganizovat výjezd ze silnice. Hlavní důraz by měl být kladen na dodržení technických specifikací a projektové dokumentace (měla by obsahovat veškeré výpočty pro organizaci sjezdu).

Žaloba musí obsahovat lhůtu pro rozhodnutí. Pokud takovou lhůtu zmeškáte nebo obdrží nové zamítnutí, budete se muset obrátit na soud. Před cestou k soudu je vhodné zkontrolovat všechny dostupné dokumenty, zda jsou v souladu se zákonem. V některých situacích může být vyžadována revize projektu. Žaloba se podává u okresního nebo rozhodčího soudu – v závislosti na právní formě žalobce.

Žaloba by měla nastínit hlavní body současné situace:

 • kdy a kterému oddělení požádali o povolení;
 • jaké dokumenty byly předloženy ke schválení;
 • co motivovalo odmítnutí vydat povolení ke sjezdu;
 • co přineslo řízení před zahájením soudního řízení;
 • proč neexistují důvody pro odmítnutí nebo jsou v rozporu se zákonem.

Budete také muset uvést odkazy na legislativní normy a uvést nároky.

Byla reklamace přijata k posouzení a bylo o ní rozhodnuto kladně? Počkejte, až soudní rozhodnutí vstoupí v platnost, a poté znovu kontaktujte agenturu, která zamítnutí vydala. Stejný orgán by měl být jmenován jako žalovaný ve sporu. Pozemkoví právníci naší společnosti Vám poskytnou pomoc s uspokojením Vašich nároků.

Vydáme povolení k výjezdu ze silnice na váš web

Kromě organizace přístupu na pozemek vám pozemkoví právníci našeho centra pomohou s rozšířením pozemku nebo s ním a také napadnou zamítnutí vydání povolení, pokud jste se již pokusili provést tyto postupy sami.

Kontaktujte naše specialisty ještě dnes!

 • Předběžná analýza Bezplatné prostudování vašich vlastnických dokumentů k nemovitosti v naší kanceláři. Hodnocení obchodních vyhlídek.
 • Pozemkoví specialisté Právníci v pozemkovém právu s více než 8 letou praxí. Aktivní právníci. Katastrální inženýři. Odhadci. Návrháři.
 • Řešení složitých problémů Ochrana zájmů zmocnitele u soudů všech stupňů, federálních a obecních úřadů. Odvolat se proti rozhodnutím, která nabyla právní moci!
 • Zastoupení v regionech Specialisté naší společnosti jsou připraveni poskytnout seriózní podporu v jakémkoli regionu i v nejtěžší situaci!
 • Zápis vlastnictví pozemku dacha
 • Služby pro rozdělení pozemků
 • Spory o hranice pozemků
 • Kolaudace stavby
 • Je možné stavět na zemědělské půdě?
 • Rozdělení pozemků soudem
 • Rosreestrovo odmítnutí zaregistrovat pozemek
 • Jak obnovit dokumenty pro pozemek?
 • Jak legalizovat přístavbu bytového domu
 • Pokud je dům na červené čáře

Pošlete žádost o bezplatnou konzultaci hned teď a my vám pomůžeme co nejdříve vyřešit problémy s pozemky jakékoli složitosti!

Majitelé nově získaných pozemků se často ptají, jak správně uspořádat výjezd ze silnice na své území a vyhnout se možným problémům a porušením. Aby se zabránilo demolici samostatně postaveného nelegálního východu, je třeba získat souhlas se vstupem na území. Tento postup vyžaduje čas, sbírání podpisů od různých úřadů, ale taková ztráta času je nezbytná.

Komu a jak můžeme pomoci s otázkou souhlasu sjezdu?

Pokud se vaše nemovitost nebo pozemek nachází v Moskvě:

Provedeme práce na schválení výjezdu na klíč, připravíme schéma dopravní obslužnosti (STS) (v případě potřeby), provedeme veškeré inženýrské a geologické průzkumy, vypracujeme projekt řízení dopravy (TRAP), provedeme koordinaci s moskevským odborem dopravy, s prefekturami a dalšími zainteresovanými službami a organizacemi a také získat souhlas Moskevského architektonického výboru (v případě potřeby).

ČTĚTE VÍCE
Která vejce jsou lepší: bílá nebo hnědá?

Pokud se vaše nemovitost nachází v oblasti Moskvy:

V moskevské oblasti mohou být silnice regionální, obecní, federální a soukromé.

Pokud váš pozemek hraničí obecní nebo regionální silnice (GBU Mosavtodor), pak nejprve musíte získat Technické podmínky (TS) od vlastníka silnice na elektronickém portálu Státních služeb Moskevské oblasti. Dále nám zašlete tyto specifikace, my již zašleme „na klíč“ budeme kongres koordinovat– provedeme polohopisný průzkum, vypracujeme projekt řízení dopravy po dobu výstavby a provozu křižovatky (ukázky kolaudací jsou v odkazu, příklady jsou i dole na této stránce), budeme to koordinovat s Mosavtodorem (pokud je silnice regionální), Správa (je-li silnice obecní) a odboru dopravní policie (v případě potřeby. Pokud nemáte možnost získat technické specifikace, pokusíme se vám pomoci.

Pokud váš pozemek hraničí s federální dálnicí

Pokud se váš web nachází v Moskevské oblasti nebo v jiném regionu Ruské federace, ale hraničí s Federální dálnicí a nemáte Technické podmínky (souhlas) od vlastníka komunikace k uspořádání kongresu, pak ve vašem případě umět připravit podklady pro podání žádosti o Technické podmínky – připravíme Schémata umístění zařízení na pozemcích podél federální dálnice, to je povinný dokument pro získání technické specifikace. Pokud máte technické specifikace, pošlete je na naši e-mailovou adresu mail@orgdoc.ru, připravíme pro vás návrh kongresu a schválíme ho.

Problémy se získáváním povolení pro přístup na stránky

Každý vlastník má právo na přístup k vlastnímu pozemku. Ne na každém místě na dálnici je ale možné sjet, proto je potřeba schválení Projektu řízení dopravy (TRAP). Nejvíce potíží vzniká při organizování přístupu na federální dálnici a regionální silnici. Pro pozitivní výsledek je třeba získat mnoho souhlasů – povolení k přidělení pozemků od místních úřadů, dohoda s Rosavtordo, Mosavtodor, schválení PPT, získání Technických podmínek, schválení schématu řízení dopravy pro vjezd a výjezd se Státní bezpečností dopravy Inspektorát pro Moskevskou oblast (od roku 2020, dle nařízení vlády Moskevská oblast ze dne 10 č. 2019/707), instalace dopravní značky. Často to trvá roky

Pokud stojíte před úkolem získat povolení ke vstupu na pozemek sousedící s komunikací, mohou být důvody, proč může být vámi zvolené místo zamítnuto správními orgány, následující:

 • přítomnost dopravní značky;
 • speciální infrastruktura oblasti;
 • neschopnost zorganizovat spojení při zachování bezpečnosti provozu;
 • jiné důvody.

Potřebujete poradit se schválením sjezdu z dálnice?

Volání: 8(495)971-3-971 nebo napište na e-mailovou adresu mail@orgdoc.ru, naši techničtí specialisté (dopravní inženýři) s vyšším dopravním vzděláním a pracovními zkušenostmi vám podrobně poradí ve všech otázkách, které vás zajímají, týkající se schvalování výjezdu, projektů řízení dopravy (TRAP), Dopravní schémata, blokování ulic, silnic, projíždění komisí, získání všech potřebných schválení, poskytnou potřebné konzultace.

Koordinace sjezdu z dálnice (co tam je) – získání technické specifikace

Jakýkoliv výjezd z komunikace na pozemek je povinné dohodnout s vlastníkem komunikace, a to získat Technické podmínky – souhlas vlastníka komunikace.

Schválení výjezdu z federální dálnice (získání technických specifikací)

Pokud váš web hraničí s federální dálnicí, musíte získat souhlas vlastníka této silnice. Totiž Rosavtodorovi. K tomu je nutné provést polohopisný průzkum, vypracovat Schéma úseku veřejné dálnice spolkového významu a získat Technické podmínky – souhlas s napojením na spolkovou dálnici.

ČTĚTE VÍCE
Jak přimět stromy, aby rostly rychleji?

Co je potřeba ke schválení výjezdu z federální dálnice a získání technických specifikací:

Pro získání Technických podmínek Rosavtodor – souhlas s výstavbou, rekonstrukcí, v rámci hranic silničních pásů dálnic, zařízení silničních služeb, je nutné zajistit Dispoziční řešení zařízení na pozemku silničního pásu federální dálnice .

Specialisté S-Project rychle a efektivně vyvinou toto schéma a pomohou je odeslat do Rosavtodoru.

Koordinace sjezdu z krajské komunikace (získání technické specifikace – souhlas vlastníka krajské komunikace)

Pokud váš web hraničí s regionální silnicí, musíte získat souhlas od státní rozpočtové instituce Moskevské oblasti Mosatodor, vlastníka regionální silnice. Chcete-li to provést, musíte odeslat žádost v elektronické podobě na Portálu státních a komunálních služeb Moskevského regionu, abyste obdrželi technické specifikace s odpovídajícím přiloženým balíkem dokumentů.

Příklad našeho souhlasu s výjezdem z krajské silnice státního rozpočtového orgánu Mosavtodor:

Koordinace sjezdu z komunikace místního nebo meziobecního významu (získání upřesnění – souhlas vlastníka obecní komunikace)

Je-li silnice místního nebo meziobecního významu, je třeba získat souhlas s výjezdem od okresního úřadu. Také prostřednictvím Technických podmínek pro napojení na komunikaci

Příklad našeho souhlasu s výjezdem z obecní komunikace:

Které organizace musí mít povolení ke vstupu na území?

 • Rosavtodor, Mosavtodor;
 • Ministerstvo dopravy v Moskvě;
 • Mosgortrans;
 • FSO;
 • Správa;
 • Majitelé silnic.
 • Oddělení dopravní policie pro Moskevskou oblast od roku 2020, je-li vjezd organizován z Regionální silnice, jejímž vlastníkem je Státní rozpočtová instituce Mosavtodor, v souladu s nařízením vlády Moskevské oblasti ze dne 10. října 2019 č. 707/34.

Proti zamítnutí se lze odvolat u soudu. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o žalobu na odvolání proti postupu státních orgánů, může se k soudu obrátit pouze osoba s vyšším právnickým vzděláním. I když má majitel webu toto vzdělání, bude se muset ponořit do všech spletitostí legislativy, seznámit se s novými předpisy a novelami a utratit peníze a čas navíc. Profesionálové, kteří to dělají několik let, rychle získávají povolení pro své klienty, již mají všechny informace potřebné pro pozitivní výsledek – povolení vstupu

Akce po obdržení povolení ke vstupu.

Jakmile budete mít v ruce schválený návrh vstupu na web, můžete začít pracovat:

 • Odstraňte obrubníky na vstupním místě.
 • Zajistěte hladký přechod z vozovky.
 • V případě potřeby odstraňte část chodníku a spusťte jej na úroveň vozovky.
 • Je třeba vzít v úvahu vhodný úhel sklonu, aby se osobní automobily nelepily na dno. Vstup můžete zpříjemnit přidáním zeminy a drceného kamene a prodloužením svahu.

Pokud je příkop, je v něm umístěna azbestocementová trubka a pokryta drceným kamenem.

Taková opatření budou muset být přijata, abyste získali povolení ke vstupu na váš vlastní pozemek. Často se před realizací této myšlenky udělá spousta práce s procházením byrokratických labyrintů. Majitelé pozemků z tohoto důvodu kvůli neochotě ztrácet drahocenný čas procházením úřadů často svěřují přípravu projektu ke vstupu a jeho schválení se sběrem podpisů specializovaným firmám.

Zavolejte S-Project, poskytneme vám odbornou pomoc při koordinaci zadání a získání Technických specifikací a také:

 • Instalace dopravních značek
 • Projekty TCT a schémata daně z provozu
 • Aplikace dopravního značení
 • Provádění topografických průzkumů
 • Dálniční design
 • Návrh automatizovaného systému řízení dopravy nebo zařízení semaforů
 • Uspořádání a projektování parkovišť, parkovišť
 • Vývoj schémat dopravní obslužnosti (STO/TS)