Hloubka pokládky základových pásů
Při určování hloubky základových pásů je třeba mít na paměti následující základní faktory:

  • Základ musí ležet na zemině s dostatečnou únosností.
  • Na jílovitých půdách musí základ prořezávat vrstvy, kde je možný sezónní pohyb půdy v důsledku změn vlhkostních podmínek (vliv vegetace, keřů, stromů).
  • Základ musí procházet vrstvami, kde je možný pohyb půdy během mrazu.
  • Základ musí spočívat na zeminách, jejichž únosnost se nemění s nasycením vodou.
  • S rostoucí hloubkou základu je základ schopen unést větší zatížení.

Volba racionální hloubky pro založení základů v závislosti na výše uvedených podmínkách se doporučuje provést na základě technického a ekonomického srovnání různých možností. Je-li požadována požadovaná hloubka pásového základu, může být levnější použít jiný typ základu: pilotový, pilotový rošt nebo plošný základ z monolitické železobetonové desky. Maximální ekonomicky zdůvodnitelná hloubka pro položení pásového základu dle anglických doporučení je Měřiče 2,5.
Minimální hloubka pro položení mělkého pásového základu je dána hloubkou promrznutí půdy, stupněm zvednutí půdy a výškou podzemní vody. Čím více vody je v půdě a čím je blíže k povrchu (plánovací rovina), tím větší je hloubka promrzání půdy, tím silnější budou tažné síly působící na mělký základ zespodu, tangenciálně a ze strany. Tyto síly budou tlačit mělký základ směrem k povrchu a stlačují základ. Aby se omezil vliv těchto sil, bude nutné základ pásů prohloubit. Kromě prohlubování lze mrazové vztlakové síly ovlivnit izolací zeminy, úplnou nebo částečnou výměnou zeminy, jejím zhutněním, odvodem vody a odvodněním.
Položení pásového základu do hloubky menší, než je hloubka sezónního zamrzání půdy, je možné pouze při provádění „zvláštních tepelně technických opatření k zabránění zamrzání půdy“ [bod 2.29 SNiP 2.02.01-83, bod 12.2.5 SP 50-101 -2004]. V územních stavebních předpisech TSN MF -97 Moskevské oblasti se uvádí, že při navrhování a instalaci mělkých základů nízkopodlažních budov se doporučuje „použít izolační materiály položené pod slepou oblastí“ s povinnou ochranou jejich hydroizolace.
Podle stavebních předpisů Spojeného království je minimální hloubka pro položení mělkého pásového základu na všech typech půdy (kromě kamenité a jílovité) 45 cm BR 2010, A1/2, 2E4]. Podle tuzemských norem [str. 2.30 SNiP 2.02.01-83] minimální hloubka položení pásového základu je 50 cm. Na kamenité půdě, pokud je prohloubení fyzicky nemožné, lze pásový základ postavit přímo na povrchu bez prohloubení. Minimální hloubka pro položení mělkého pásového základu na jílovité (a jiné těžké) půdě podle britských norem je 75 cm (optimální hloubka 90 100-viz).

ČTĚTE VÍCE
Jak namazat housky, aby byly dozlatova?

Tabulka č. 15. Doporučené minimální hloubky pro pásové základy (UK).

Hloubka založení

Poznámka

Skalnatá, kamenitá půda

45 cm nebo méně

Pokud není možné prohloubit základ, lze jej položit na povrch země.

Hloubka základu může být zvýšena v přítomnosti blízkých stromů.

Písky, písčité hlíny, hlíny

„Doporučení pro navrhování základů a základů na zvednutých půdách“ (Moskva, 1972) uvádí, že nejracionálnějším řešením při navrhování základů by bylo položit pásové základy do hloubky 0,5-0,6 m od plánovací značky. V tomto případě by měla být provedena následující inženýrská, rekultivační a stavební opatření zaměřená na snížení potenciálu zvedání podložních zemin. Pod pásovým základem by měl být pískový polštář o minimální tloušťce 20 cm a maximální tloušťce do trojnásobku šířky základu. V blízkosti základu, ve výkopu pod pískovým polštářem, nainstalujte drenážní systém pro odvod vody do spodních pískových vrstev nebo dolů po terénu. Tloušťka výplně dutin mezi základem a zeminou by měla být alespoň 20 cm Kolem budovy na šířku 2-3 m na povrchu položit 10-15 cm vrstvu zeminy se sklonem od budovy a vysévejte víceleté trávníkotvorné trávy. Není-li možné osypat povrch půdy kolem budovy, je třeba vytvořit slepou plochu o šířce do 1 m.
Některé vnitrostátní regulační dokumenty omezují použití technologie zakládání mělkých pásů v klimatických zónách s hloubkou zamrznutí půdy větší než 1,7 metru. Rovněž v případě nadměrné měkkosti, možné pohyblivosti (písky, písčité hlíny, vodou nasycené zeminy) a nízké únosnosti povrchových vrstev zeminy lze hloubku uložení mělkého pásového základu zvýšit až do hloubky půdy s dobrou únosností a stabilními vlastnostmi.
Hloubku položení mělkého pásového základu lze nastavit bez ohledu na vypočítanou hloubku zamrznutí, pokud je základ založen na písku s potvrzeným nedostatkem zvednutí. Další možností, jak se odchýlit od propojení hloubky pásového základu s hloubkou zamrznutí půdy, jsou „speciální tepelně technická opatření k zabránění zamrzání půdy“ [článek 2.29 SNiP 2.02.01-83].

Tabulka č. 16. Doporučené minimální hloubky pro pokládání základových pásů.*

Odhadovaná hloubka promrzání mírně nakypřené půdy pevné a polotuhé konzistence

Hloubka založení

* Tabulka přizpůsobená na základě tabulky č. 2, bod 2.30 SNiP 2.02.01-83 „Základy budov a staveb“

To znamená, že mluvíme o vodorovné izolaci zeminy a svislé izolaci mělkého pásového základu ve spojení s neustálým udržováním kladné teploty v domě. Podle norem IBC/IRC-2012 R403.3 nemusí hloubka základu dosáhnout hloubky mrazu, pokud jsou půda a základ izolovány a teplota v budově je celoročně udržována na teplotě alespoň 18 ° C. Přítomnost vysoké podzemní vody může provést úpravy hloubky základového pásu. Pokud je hladina podzemní vody vysoká, je docela možné, že mělký pásový základ bude muset být přeměněn na hluboký pásový základ. Jako vodítko byste měli dodržovat požadavky bod 2.30 SNiP 2.02.01-83 „Základy budov a staveb“:

Tabulka č. 17. Hloubka základů pro budovy se studenými suterény a technickými podzemími (se zápornými teplotami v zimě) v závislosti na hloubce hladiny podzemní vody a hloubce sezónního zamrzání. *

ČTĚTE VÍCE
Která květina přináší štěstí ve vašem osobním životě?

Hloubka základů v závislosti na hloubce hladiny podzemní vody a hloubce sezónního zamrzání

Hloubka spodní vody je vyšší úroveň hloubky zamrznutí půdy + 2 metry

Podzemní hloubka je níže úroveň hloubky mrazu + 2 metry

Skalnaté, hrubozrnné s pískovým plnivem, štěrkovité písky, velké a středně velké

nezávisí na hloubce promrznutí půdy

nezávisí na hloubce promrznutí půdy

Písky jsou jemné a prašné

ne menší než hloubka zamrznutí půdy

nezávisí na hloubce promrznutí půdy

ne menší než hloubka zamrznutí půdy

nezávisí na hloubce promrznutí půdy

Hlíny, jíly i hrubé klastické zeminy s hlinitým plnivem

ne menší než hloubka zamrznutí půdy

Alespoň ½ hloubky zamrznutí půdy

* Tabulka přizpůsobená na základě tabulky č. 2, bod 2.30 SNiP 2.02.01-83 „Základy budov a staveb“
Minimální vzdálenosti od čáry promrzání půdy k hladině podzemní vody, při kterých podzemní voda neovlivňuje vlhkost zmrzlé půdy, lze určit z následující tabulky:

Tabulka č. 18. Minimální vzdálenosti od linie zamrzání půdy k hladině podzemní vody *

Minimální vzdálenost od hladiny podzemní vody, m

Jíl s montmorillonitem a illitovým základem

Jíly na bázi kaolinitu

Tento článek poskytuje informace o výpočtu hloubky pásového základu do země na základě zvednutí půdy, hladiny podzemní vody a hloubky zamrznutí půdy v zimě. Pokračování článku hovoří o výběru šířky základového pásu na základě velikosti a typu domu.

Mělký pásový základ je jedním z nejrozšířenějších typů základů pro stavbu soukromých venkovských domů. Mělce zakopané monolitické pásové základy jsou ekonomičtější a jednodušší na realizaci ve srovnání s nákladnými hluboko zakopanými pásovými základy – „podzemními stěnami“, které jsou kvůli spolehlivosti pohřbeny v zemi do hloubek přesahujících standardní hloubky zamrzání půdy v zimě v každé konkrétní klimatické pásmo.

Mělký monolitický pásový základ tvoří souvislý pás železobetonu, který je umístěn centrálně pod nosnými zdmi nebo konstrukcemi domu. Mělký pásový základ absorbuje zátěž z domu a přerozděluje ji do země, aniž by způsobil další zhutnění. Únosnost zeminy musí být větší než zatížení na jednotku plochy přenášené mělkým pásovým základem z budovy.

Mělký pásový základ se nejlépe instaluje na nevznášející se a mírně vzdouvající se homogenní půdy, s nízkou hladinou podzemní vody, ve vzdálenosti od velkých stromů rovnající se jejich výšce, v oblastech chráněných před záplavami v oblastech chráněných proti radonu.

ČTĚTE VÍCE
Jak ošetřit semena mrkve před výsevem?

Mělký pásový základ Je zakázáno stavět na biogenních organických půdách (rašelina, saporpel, bahno) a Nedoporučuje se stavět na heterogenních vrstvách půdy, na styku různých podložních půd, na extrémně těžkých půdách (plastické jílovité vodou nasycené půdy, vodou nasycené prachovité písky), na záplavových územích a v oblastech s velmi vysokou hladinou podzemní vody.

Hlavní geometrické parametry a konfigurace mělkého pásového základu závisí na pociťovaném zatížení budovy, vlastnostech zeminy (únosnost, drenážní vlastnosti, vztlak), klimatických podmínkách (hloubka zamrznutí zeminy) a materiálech použitých pro stavbu. stavba nadace. Před výpočtem základu pásu se doporučuje provést inženýrsko-geologickou studii půdy.

Podívejme se, jak vypočítat hlavní parametry mělkého pásového základu: hloubku základu, výšku nad terénem a šířku pásu.

Hloubka základů mělkých pásů

Minimální hloubka pro položení mělkého pásového základu je dána hloubkou promrznutí půdy, stupněm zvednutí půdy a výškou spodní vody. Čím více vody je v půdě blíže povrchu (úroveň plánování) a čím větší je hloubka promrzání půdy, tím silnější budou tažné síly působící na mělký základ zespodu, tangenciálně a ze strany. Tyto síly budou tlačit mělký základ směrem k povrchu a stlačují základ. Aby se omezil vliv těchto sil, bude nutné základ pásů prohloubit. Síly mrazového vzdouvání lze kromě prohloubení ovlivnit izolací zeminy, instalací ztraceného izolovaného bednění pro založení, úplnou nebo částečnou výměnou zeminy, jejím zhutněním, odvodem vody a odvodněním.

Podle stavebních předpisů Spojeného království je minimální hloubka pro položení mělkého pásového základu na všech typech nezvednutých a málo vznášejících se půd (kromě kamenitých a jílovitých) rovna 45 cm (Stavební předpisy 2010, A1/2, 2E4 – Britské stavební předpisy, 2010, A1/2, 2E4). Na kamenité půdě, pokud je prohloubení fyzicky nemožné, lze pásový základ postavit přímo na povrchu bez prohloubení. Minimální hloubka pro položení mělkého pásového základu na jílovité (a jiné těžké) půdě podle britských norem je 75 cm (optimální hloubka 90 100-viz).
V případě nadměrné měkkosti, možné pohyblivosti (písky, písčité hlíny, vodou nasycené zeminy) a nízké únosnosti povrchových vrstev zeminy lze hloubku uložení mělkého pásového základu zvýšit až do hloubky zasahujících zemin s dobrou nosné schopnosti a stabilní vlastnosti. Maximální rozumná a ekonomicky odůvodněná hloubka uložení pásového základu je Měřiče 2,5.

Hloubku položení mělkého pásového základu lze nastavit bez ohledu na vypočítanou hloubku zamrznutí, pokud je základ založen na písku s potvrzeným nedostatkem zvednutí. Další možností, jak se odchýlit od spojení hloubky položení pásového základu s hloubkou zamrznutí půdy, jsou „speciální tepelně technická opatření, která zabraňují zamrzání půdy“. (Ustanovení 2.29 SNiP 2.02.01-83 „Základy budov a staveb“). Tedy vodorovnou izolaci zeminy a svislou izolaci mělkého pásového základu. Následující tabulka může sloužit jako vodítko z domácích norem pro hloubku položení mělkého základu:

ČTĚTE VÍCE
Kde by měl být zpětný ventil instalován?

Tabulka č. 1. Doporučené minimální hloubky pro pokládku pásových základů SNiP II-B.1-62

Odhadovaná hloubka zamrznutí podmíněně nevznášející se půdy

Odhadovaná hloubka promrzání mírně nakypřené půdy pevné a polotuhé konzistence

Hloubka založení